0
Winkelwagen
€ 0,00
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Door aankoop van de producten aanvaardt u onze algemene voorwaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Klimboeken.nl betreffende de verkoop, levering en betaling van onze producten.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Klimboeken.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.4 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Klimboeken.nl niet geaccepteerd.
1.5 Klimboeken.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Klimboeken.nl
Oude Amersfoortseweg 289
1212 AE Hilversum
Nederland

Tel. :  +31 (0)636434588  (alleen bereikbaar buiten kantooruren)
Email :  info@klimboeken.nl
Internet :  www.klimboeken.nl

Kamer van Koophandel :  32153718
BTW-nummer :  NL142303586B01


Artikel 3 Afbeeldingen
3.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, op de Klimboeken.nl internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 De artikelen van Klimboeken.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Klimboeken.nl.
4.2 De prijzen zijn, indien niet anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief eventuele verzending.
4.3 Behoudens het geval van contante verkoop werken wij uitsluitend met vooruitbetaling.

Artikel 5 Leveringstermijnen
5.1 Klimboeken.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen na overleg met afnemer. Uiteraard wordt voor de verschillende leveringen dan slechts eenmaal porto en handling in rekening gebracht.
5.2 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Klimboeken.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
5.3 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Klimboeken.nl of indien anders is overeengekomen. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6 Transportkosten
6.1 Kosten voor transport zijn voor rekening van de afnemer, ook bij retourzending.

Artikel 7 Reclames
7.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer volgens de wettelijke termijn van koop op afstand binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Klimboeken.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klimboeken.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Klimboeken.nl ervan uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
7.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
7.3 Indien een reclame door Klimboeken.nl gegrond wordt bevonden, kan Klimboeken.nl overgaan tot het volgende:
a. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen,
b. het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties,
c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 8 Retourgarantie
8.1 In het kader van de wet 'kopen op afstand' heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand het recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor retourzending hoeft te betalen. Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 14 dagen na de datum van aflevering deugdelijk en in de originele en ongeschonden verpakking en voldoende gefrankeerd naar ons retour sturen. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag (bij deelretourzending minus de porto voor verzending) zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

Artikel 9 Retourzending
9.1 Bij retourzending dient het product verpakt te zijn in de originele en ongeschonden verpakking.
9.2 Kosten voor transport zijn voor rekening van de afnemer, ook bij retourzending.

Artikel 10 Garantie
10.1 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Klimboeken.nl op te geven adres.
10.2 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd,
b. indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Klimboeken.nl zijn verricht,
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Klimboeken.nl blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
11.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Klimboeken.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Klimboeken.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Klimboeken.nl.
11.3 De afnemer vrijwaart Klimboeken.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Slotbepaling
13.1 Klimboeken.nl houdt zich het recht voor deze algemene bepalingen te wijzigen en/of uit te breiden. In alle gevallen gelden de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Klimboeken.nl.

Bedrijfsgegevens

Klimboeken.nl
Oude Amersfoortseweg 289
1212 AE Hilversum
Nederland

info@klimboeken.nl

Kamer van Koophandel   32153718
BTW-nummer   NL142303586B01

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop